Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων αύριο Δευτέρα 5/3/12

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Εξέταση αιτημάτων πολιτών που αφορούν το «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λιβαδειάς».

2.Εξέταση αιτήματος πολιτών που αφορά την «Λειτουργία του Κολυμβητηρίου του Δήμου Λεβαδέων».

3.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο μήνες, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.

4.Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 του Δήμου Λεβαδέων.

5.Έγκριση μελέτης «Ανάπλαση – Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος)».

6.Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς ως προς την άρση ασυμφωνίας στα Ο.Τ. επί των οδών Ρούμελης, Ελλοπίας, Μαυροματίου και Σχηματαρίου.

7.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 309/2009 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την απευθείας αγορά οικοπέδου ιδ. Αικατερίνης θυγ. Β. Παρδάλη επί της οδού Ρούμελης, όσον αφορά το χρηματοδοτικό μέσο.

8.Έγκριση της «Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ. Ανθοχωρίου» και της επιμέρους με τίτλο «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρηστων Χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου».

9. Έγκριση της «Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ. Αγ. Άννας» και της επιμέρους με τίτλο «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρηστων Χώρων Τ.Κ. Αγ. Άννας».

10.Έγκριση της «Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Δ.Κ.Κορώνειας» και της επιμέρους με τίτλο «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρηστων Χώρων Δ.Κ. Κορώνειας».
11.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγ. Άννας» στα πλαίσια της 47ης /01-02-2012 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του άξονα προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς».

12.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ.Ανθοχωρίου» στα πλαίσια της 47ης /01-02-2012 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του άξονα προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς».

13.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ.Κορώνειας» στα πλαίσια της 47ης /01-02-2012 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του άξονα προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς».

14.Τροποποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Λεβαδέων και Τροποποίηση Τοπικής Ζώνης.

15.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

16.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: «Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου Λιβαδειάς».

17.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη, οδού Μπουφίδου χώρος πρώην ΚΤΕΛ και πεζοδρόμια οδού Σπυρίδωνος)» στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 1850/02-06-2011 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του άξονα προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς».

18.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων οδών ( Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος» στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 1850/02-06-2011 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του άξονα προτεραιότητας (05) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς».
19.Έγκριση της 11/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΛ που αφορά την αναπροσαρμογή τιμολογίων ύδρευσης, αποχέτευσης και λοιπών υπηρεσιών ΔΕΥΑΛ.

20.Έγκριση της 10/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Λ. – «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης».

21.Αποδοχή του επενδυτικού σχεδίου και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για το έργο «Τουριστική προβολή Δήμου Δαύλειας».

22.Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στην Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

23.Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’.

24. Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.

25.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α΄ & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2012-2013.

26.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δαύλειας (1-1-2011 έως 30-6-2011).

27.Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δαύλειας.

28.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Λυκείου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 1-6-2011).

29.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 30-6-2011).

30.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 1-6-2011).

31.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 31-5-2011).

32.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Γεωργίου Κορώνειας (1-1-2011 έως 30-6-2011).

33.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Κυριακίου (1-1-2011 έως 31-5-2011).

34.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 30-6-2011).

35.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 30-6-2011).

36.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 31-5-2011).

37.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ & ΣΕΚ Λιβαδειάς (1-1-2011 έως 3-6-2011).

38.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Χαιρώνειας (1-1-2011 έως 3-6-2011).

39.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

40.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

41.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

42.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

43.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

44.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

45.Κατανομή ποσού 75.425,90€ (δ΄ δόση) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΥΠΟΥΛΟΣ
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger