“Τακτοποίηση” και για τις παράνομες γεωτρήσεις

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Σε «τακτοποίηση» των παράνομων γεωτρήσεων για τους αγρότες προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την τροποποίηση της ΚΥΑ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Η τροποποίηση της ΚΥΑ που εστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών και ελαχιστοποιεί την οικονομική επιβάρυνση που απαιτείται για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων, ενώ οι πολίτες έχουν προθεσμία δύο μηνών έως 16 Ιουνίου να καταθέσουν αίτηση.
Με την προσδιορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, καθώς παρέχεται η δυνατότητα να νομιμοποιηθούν χωρίς την καταβολή προστίμων.
Η διαδικασία είναι απλή, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν μία υπεύθυνη δήλωση. Σύμφωνα με την Απόφαση, εάν δεν υπάρχει κανένα από τα αποδεικτικά έγγραφα (αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής), δύναται κάποιος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.
Επιπλεόν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της αποκεντρωμένης διοίκησης και των περιφερειών για να συμπληρώσουν τα τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται.
Το ελάχιστο ύψος του προστίμου για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις μειώνεται από τα 1.000 στα 700 ευρώ. Όπως αναφέρεται: «Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και
εισπραχθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ για το πρώτο έτος και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος».
Η ΚΥΑ προβλέπει και την αντικατάσταση των ανά γεώτρηση χημικών αναλύσεων με ένα πιο ουσιαστικό και αξιόπιστο σύστημα δειγματοληπτικού ελέγχου της ποιότητας του αρδευτικού νερού, με μέριμνα των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου.
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger