Μαζικές απολύσεις υπαλλήλων αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ερχονται μαζικές απολύσεις εργαζομένων μόνιμων ή αορίστου χρόνου, καταργείται η μονιμότητα μέσω της μαζικής κατάργησης οργανικών θέσεων, ενώ η διαθεσιμότητα αποτελεί το φύλλο συκής πίσω από το οποίο κρύβεται το χαρτί της απόλυσης.

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου- μνημονίου σε εφαρμογή τίθενται δυσβάστακτα μέτρα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Μέσα στις εκατοντάδες σελίδες του νέου μνημονίου δίνεται ένα ξεκάθαρο «χτύπημα» σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και πλέον:

Α) Μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας (με το 75% του μισθού) για ένα χρόνο όλοι οι εργαζόμενοι που καταργούνται οι οργανικές τους θέσεις, μετά από αξιολόγηση ή αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.
Μέσα στον χρόνο που διαρκεί η διαθεσιμότητα μπορούν να μεταταχτούν και να μεταφερθούν υποχρεωτικά σε άλλη υπηρεσία, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αλλάζοντας ακόμα και τη σχέση εργασίας από μόνιμη σε αορίστου ή να καλύψουν προσωρινές ανάγκες. Αν αρνηθούν επέρχεται η αυτοδίκαιη απόλυση τους. Το φιλεύσπλαχνο αστικό κράτος μπροστά στον ορυμαγδό της επίθεσης αφήνει μια τελευταία ευκαιρία! Με το πιστόλι της απόλυσης στον κρόταφο να «σωθεί» αποδεχόμενος και την ένταξη του σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας με αντίστοιχη φυσικά μείωση του μισθού .

Β) Η διαδικασία της υποχρεωτικής μετάταξης και μεταφοράς σε άλλη υπηρεσία και νομικό πρόσωπο αφορά το σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων και ανεξάρτητα από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ είναι σε κάθε στιγμή στην διάθεση των αναγκών και των προσταγών της κρατικής διοίκησης και υποχρεώνεται να κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση γεωγραφικά και κλαδικά. Αν αρνηθεί απολύεται!

Γ) Ξεκινάνε τις απολύσεις μέσω της διαθεσιμότητας. Μέσα σε 3 ημέρες (!) από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ξεκινά η αυτοδίκαιη διαδικασία κατάργησης οργανικών θέσεων για τις κατώτερες βαθμίδες των συναδέλφων αορίστου χρόνου «που δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή άλλη αξιόπιστη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια»! Καταργούνται οι οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ) για τις κατηγορίες ΥΕ,ΔΕ, με ειδικότητα Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων.

Πηγές του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπολογίζουν να τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσα στο 2013 πάνω από 40 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι. Θυμίζουμε ότι το μνημόνιο αναφέρεται σε 25 χιλιάδες!

Μετατάξεις - διαθεσιμότητα

Με το νομοσχέδιο επιτρέπονται οι μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δημοσίου, λόγω μεταβολής αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και εφόσον μετά από αξιολόγηση προκύπτει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταφέρονται και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Μετά την πράξη μεταφοράς ή μετάταξης του υπαλλήλου, μπορεί να καταργείται η οργανική θέση. Ο μόνιμος υπάλληλος που δε θα εμφανιστεί στη θέση που μετατάχθηκε θεωρείται ότι διαπράττει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται τουλάχιστον με ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ. Αυτός που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και δεν εμφανίζεται στη θέση που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ. Ο εργαζόμενος αορίστου χρόνου που δεν εμφανίζεται στη νέα του θέση ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι σε όλο το Δημόσιο, που καταργούνται οι οργανικές τους θέσεις, βγαίνουν σε διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα χρόνο και ο υπάλληλος παίρνει το 75% του βασικού του μισθού. Οι μόνιμοι και οι αορίστου χρόνου που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, εφόσον δε μεταταχθούν ή μεταφερθούν ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ μόλις λήξει ο χρόνος διαθεσιμότητας.
Αργία

Τίθενται σε αργία όσοι υπάλληλοι:

α) Εχουν καταδικαστεί σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό σε φυλάκιση και όσοι έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε προσωρινή κράτηση ακόμη κι αν υπάρξει άρση της προσωρινής κράτησης.

β) Οι υπάλληλοι για τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: Κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.

γ) Για πειθαρχικά παραπτώματα όπως: Αρνηση αναγνώρισης συντάγματος και έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και στο Πολίτευμα. Παράβαση καθήκοντος. Αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος. Αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Σοβαρή απείθεια. Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων. Χρησιμοποίηση ιδιότητας ή πληροφοριών λόγω της ιδιότητας προς όφελος του ιδίου ή τρίτων. Αρνηση συνεργασίας με τις Ανεξάρτητες Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τις υπηρεσίες Ελέγχου στο Δημόσιο. Φθορά από ασυνήθιστη χρήση ή εγκατάλειψη ή παράνομη χρήση, πράγματος που ανήκει στην υπηρεσία. Παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικών παραπτωμάτων. Μη τήρηση ωραρίου. Ανάρμοστη συμπεριφορά στους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση του πολίτη, μη έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων, άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ, μη ανάρτηση ή πλημμελής ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο, μη εφαρμογή απλουστευτικών διαδικασιών και αντιγραφειοκρατικών διατάξεων.

δ) Η αργία λήγει αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία.

ε) Ο υπάλληλος που τίθεται σε αργία λαμβάνει κατά τη διάρκεια αυτής το 75% των νόμιμων αποδοχών του.

στ) Οσοι καταδικαστούν τελεσίδικα σε οριστική παύση ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ.


Κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων

Χάνουν τις οργανικές τους θέσεις (οι οποίες καταργούνται) και βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και με ειδικότητα Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή άλλη αξιόπιστη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Αυτές οι οργανικές θέσεις θα καταργηθούν και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν θα βγουν σε διαθεσιμότητα εφόσον: ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: α) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και β) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων (Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων) που υπηρετούν στον οικείο φορέα.

Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Με τη δημοσίευση του νόμου οι Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων μέσα σε διάστημα 3 ημερών πρέπει να στείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατάλογο με υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης και τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.

Σε διάστημα 10 ημερών οφείλουν να στείλουν στο υπουργείο τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται και τις πράξεις με τις οποίες τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.


Επισυναπτόμενα Αρχεία

Πηγή :madata.gr
Share this article :
 
Support : S.Karamousketas | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Livadeia - Potpourri - All Rights Reserved
Template Developed by S.Karamousketas Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger